Điều khoản sử dụng

Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web tại https://www.vnreviews.net/, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp hiện hành nào. Xuyên suốt trang web, các thuật ngữ của chúng tôi, chúng tôi, và chúng tôi đề cập đến VNReviews (hoặc VNReviews.net). VNReviews cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu tại đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

Giấy phép sử dụng

1. Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của VNReviews để chỉ xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
– Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
– Sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
– Cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của VNReviews;
– Xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc là
– Chuyển tài liệu cho người khác hoặc “phản chiếu” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị VNReviews chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù ở dạng điện tử hoặc in.

Khước từ

Các tài liệu trên trang web của VNReviews được cung cấp “nguyên trạng”. Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy. Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ này (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp ‘như là’ và ‘có sẵn’ cho bạn sử dụng, mà không có bất kỳ đại diện, bảo hành hay điều kiện nào, thể hiện hoặc bao hàm,

Hạn chế

Trong mọi trường hợp, VNReviews hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của VNReviews, ngay cả khi VNReviews hoặc đại diện ủy quyền của VNReviews đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép các giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc các giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

Sửa đổi

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của VNReviews có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc nhiếp ảnh. VNReviews không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. VNReviews có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. VNReviews, tuy nhiên, không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật các tài liệu.

Liên kết

VNReviews chưa xem xét tất cả các trang web được liên kết đến trang web Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi VNReviews của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết như vậy đều có nguy cơ của người dùng.

Điều khoản sử dụng trang web Sửa đổi

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

Luật điều chỉnh

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.